TRANG CHỦ   SƠ ĐỒ WEBSITE   LIÊN HỆ 
       Giới thiệu chung
       Thành tích & Danh hiệu
       Hệ thống tổ chức
       Đảng & Đoàn thể
       Các đơn vị thành viên


Số lượt truy cập:

  GIỚI THIỆU >> Đảng & Đoàn thể
Đoàn Thanh niên
11/5/2012 3:53:37 PM

Đoàn cơ sở Công ty cổ phần 504 trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng Công ty XD CTGT 5. Ngày 17/3/2012, Đoàn thanh niên cơ sở Công ty CP 504 đã tiến hành Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở nhiệm kỳ VII (2012 – 2014) và bầu ra Ban chấp hành Đoàn cơ sở gồm 05 đồng chí.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TN CÔNG TY CP 504
KHOÁ VII  - NHIỆM KỲ 2012 – 2014

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Bùi Thúy Vi

1983

Bí thư

2

Trần Nguyễn Nguyệt Minh

1983

Phó Bí thư

3

Hoàng Lê

1982

Ủy viên ban chấp hành

4

Lê Thị Thanh

1985

Ủy viên ban chấp hành

5

Nguyễn Thị Cẩm Giang

1988

Ủy viên ban chấp hành

 Đoàn cơ sở Công ty CP 504 hiện có 02 chi đoàn trực thuộc gồm:

1. Chi đoàn Đoàn Kết (ĐVTN các đơn vị thuộc Khu vực tỉnh Bình Định - Phú Yên)

2. Chi đoàn Sức Trẻ (ĐVTN các đơn vị thuộc KV Quảng Ngãi)

Với tổng số đoàn viên thanh niên: 25 đoàn viên.

Đại hội Đoàn cơ sở Công ty cổ phần 504 lần VII nhiệm kỳ 2012 –2014 diễn ra trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XI. Đại hội còn đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh của Đoàn TN Tổng Công ty XDCTGT 5 và đây cũng là những thuận lợi cơ bản để cán bộ Đoàn đẩy mạnh công tác vận động thanh niên phát huy truyền thống anh hùng và nâng cao lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vững chắc và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ của chúng ta ngày nay, đoàn kết, tập hợp, động viên thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần tích cực vào quá trình xây dựng Công ty Cổ phần 504 ngày càng lớn mạnh, phát triển bền vững vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Thực hiện chương trình hoạt động Đoàn và phong trào TN của Đoàn Tổng Công ty XD CTGT 5 về việc tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ nhiệt tình của Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty cổ phần 504 và Đoàn thanh niên Tổng Công ty XDCTGT 5, cộng với sự phấn đấu nỗ lực của các đoàn viên thanh niên với tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, hoạt động của Đoàn đã đạt được những kết quả nhất định trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào sự thành công của Đoàn cơ sở Công ty.

Đại hội Đoàn cơ sở Công ty cổ phần 504 nhiệm kỳ VII (2012-2014) là dịp để đánh giá hoạt động của Đoàn, nhận rõ những việc làm được, chưa làm được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. Đồng thời, nêu ra mục tiêu, phương hướng, những kiến nghị, giải pháp cần thiết để tiếp tục đổi mới công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trong thời gian tới.

Thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ VI, tôi xin trình bày báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ VI (2009 – 2011) và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ VII (2012 – 2014).

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
 ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN 504
NHIỆM KỲ VI (2009 – 2011)

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

* Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Công ty cổ phần 504 nhiệm kỳ qua có những thuận lợi cơ bản, đó là:

- Phần lớn Đoàn viên thanh niên trẻ được rèn luyện, học tập và tốt nghiệp tại các trường lớp chính quy, có trình độ khoa học, chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, có năng lực, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết và có ý chí phấn đấu vươn lên trong lao động, công tác, có điều kiện trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong thực tế hoạt động SXKD. Đặc biệt được tiếp cận và tiếp thu nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, dễ thích nghi với cơ chế mới;

- Luôn được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng và Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi về mặt vật chất và tinh thần. Đặc biệt có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đoàn thanh niên Tổng Công ty XDCTGT 5;

- Đoàn cơ sở Công ty cổ phần 504 cũng luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ trên nhiều mặt của Công đoàn cơ sở đã giúp cho Đoàn Thanh niên tổ chức được nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm;

- Tinh thần đoàn kết vượt khó của CB.CNLĐ và lao động trẻ được phát huy thể hiện khá rõ nét thông qua các phong trào thi đua hoàn thành các dự án trọng điểm của Công ty.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động phong trào còn gặp phải những khó khăn trở ngại, đó là:

- Là một tổ chức Đoàn hoạt động trong Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, địa bàn hoạt động phân tán, vì vậy rất khó tập trung lực lượng ĐVTN - CNLĐ trẻ tham gia các hoạt động phong trào cũng như chế độ sinh hoạt định kỳ;

- Cán bộ Đoàn chủ yếu là kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác Đoàn rất ít và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động phong trào của Đoàn;

- Tuy nhiên đây cũng là môi trường, là cơ hội thử thách lớn để lực lượng lao động trẻ nói chung và đội ngũ cán bộ đoàn viên nói riêng khẳng định mình và vươn lên.

* Những thuận lợi, khó khăn trên đã có tác động nhất định đến kết quả công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Đoàn cơ sở Công ty cổ phần 504 trong nhiệm kỳ qua.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TN NHIỆM KỲ VI (2009 – 2011):

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng - văn hóa:

Nhận thức tầm quan trọng to lớn và ý nghĩa sâu sắc của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên năm 2011, BCH Đoàn thanh niên Công ty cổ phần 504 đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng cho đoàn viên. Tổng số Đoàn viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật Nhà nước, các chuyên đề về giáo dục truyền thống; Tuyên truyền, giáo dục và vận động ĐVTN nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ thông qua việc tham gia tích cực các hoạt động do các tổ chức đoàn thể phát động. Các hoạt động này đã phần nào nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên hiểu được nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn trong các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới.

- Có 100 % đoàn viên, thanh niên tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng do Đảng uỷ Công ty cổ phần 504 tổ chức. Kết hợp với Đoàn cơ sở tuyên truyền, quán triệt ĐVTN về pháp luật Nhà nước, các chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong ĐVTN của Đoàn.

- Ngoài việc tổ chức các hoạt động truyên truyền giáo dục, BCH Đoàn thanh niên còn vận động toàn thể đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm các phong trào hoạt động do Công ty phát động như xây dựng nếp sống văn minh công sở; giáo dục đạo đức, lối sống văn minh, tác phong thanh lịch, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu trong đoàn viên, thanh niên; học tập và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở của Doanh nghiệp; tăng cường bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

- Đoàn thanh niên Công ty cổ phần 504 đã có nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên như: tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh; lồng ghép công tác sinh hoạt chính trị tư tưởng với công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vai trò của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

- Công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng luôn được BCH Đoàn thanh niên quan tâm làm tốt, vào những ngày lễ, tết đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích để khuyến khích động viên các cháu trong học tập: Tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi; vui tết trung thu cho các cháu bằng hình thức tổ chức liên hoan gặp mặt và tặng quà cho các cháu là con em CB.CNLĐ của Công ty có thành tích xuất sắc trong học tập. Thể hiện tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, vì mục đích an sinh xã hội, trách nhiệm của thanh niên đối với thế hệ kế tiếp, vì đàn em thân yêu. Theo kế hoạch phân bổ chỉ tiêu thực hiện chương trình hỗ trợ 80 em học sinh nghèo học giỏi của BTV Đoàn thanh niên Tổng Công ty XDCTGT 5, Đoàn thanh niên Công ty cổ phần 504 đảm nhận chăm sóc 02 em học sinh nghèo học giỏi là con CB.CNLĐ hiện đang công tác tại đơn vị. BCH Đoàn thanh niên Công ty cổ phần 504 đã tổ chức Lễ hỗ trợ cho 02 em học sinh nghèo học giỏi với tổng số tiền: 4.226.000 đồng (Bốn triệu, hai trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn).

- Tích cực tham gia phong trào Văn hoá văn nghệ – thể dục thể thao nhằm ôn lại truyền thống Cách mạng vẻ vang của Đảng, của Đoàn, nhân các ngày lễ lớn trong năm: Ngày thành lập Đảng, ngày thành lập Đoàn, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tinh thần lá lành đùm lá rách …

 - BCH Đoàn thanh niên đã tổ chức thành công Hội trại Thanh niên Công ty cổ phần 504 tại Bãi biển Quy Hòa – TP Quy Nhơn va các buổi gặp mặt, giao lưu với Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định, nhằm phát huy tính xung kích vai trò của tuổi trẻ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác phong trào đoàn tại các đơn vị bạn.

- Tạo điều kiện cho nữ đoàn viên tham gia và đạt kết quả cao trong “Hội thi Cắm hoa nghệ thuật” nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và “Hội thi nữ công gia chánh” nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 do Công ty tổ chức.

- Phối hợp với Công đoan tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng do Tổng Công ty XDCTGT 5 tổ chức tại TP Đà Nẵng, đạt giải ba toàn đoàn.

- Thiết thực hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm “80 năm lịch sử vẻ vang của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” và các hoạt động Tháng thanh niên 2011 do Đoàn thanh niên Tổng Công ty XDCTGT 5 tổ chức: Tham gia “Ngày hội văn hóa dân gian - Hướng về nguồn cội” (Liên kết với Công ty 505 và Công ty 510 tổ chức thành một gian hàng); Tham gia giao lưu với Huyện đoàn Nam Giang - tỉnh Quảng Nam; Tham gia Hội trại Sức trẻ Đà Nẵng nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng với Đoàn thanh niên Tổng Công ty XDCTGT5.

 2. Kết quả triển khai thực hiện phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”:

- BCH Đoàn thanh niên đã vận động đoàn viên, thanh niên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, tích cực trong công tác nhằm đáp ứng yêu cầu đối với người cán bộ trong thời kỳ mới.

- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho thanh niên nhằm nâng cao lòng yêu nước, yêu độc lập tự do và CNXH, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng chống mọi âm mưu, chiến lược “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” của kẻ thù; Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

- Thực hiện theo Thư kêu gọi của BTV Đoàn thanh niên Tổng Công ty XDCTGT 5 về việc ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” với tinh thần yêu nước, yêu biển đảo của thế hệ trẻ và bảo vệ vững chắc chủ quyền Việt Nam ở Trường Sa. Đoàn thanh niên Công ty cổ phần 504 hưởng ứng đóng góp chương trình “Góp đá xây Trường Sa” với tổng số tiền là: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn).

- Ban chấp hành Đoàn cơ sở phối hợp với Công Đoàn cơ sở Công ty  thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi, người tàn tật tại Trung tâm bảo trợ xã hội - cơ sở Đồng Tâm thuộc phường Bùi Thị Xuân – Thành phố Quy Nhơn.

- Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương thăm và tặng quà nhân dịp tết Trung thu cho cháu bé mồ côi thuộc khu vực phường nơi doanh nghiệp đóng quân.

- Tổ chức trang trí văn phòng Công ty; vệ sinh khu vực cảnh quan cơ quan vào chiều thứ sáu hàng tuần và các dịp hội họp, các ngày lễ lớn trong năm tạo môi trường xanh sạch  đẹp.

- Triển khai trong ĐVTN và thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội; tham gia tìm hiểu Luật ATGT.

- Triển khai và thực hiên tốt các phong trào do Đoàn Tổng công ty phát động.

 3. Về công trình, phần việc thanh niên

- Về công trình, phần việc thanh niên: Đoàn thanh niên Công ty cổ phần 504 đăng ký và thực hiện phần việc: Thi công phần lắp đặt cống ngang D60&800 và gia cố mương xây có tấm đan giáp khu dân cư tại Gói thầu số 5: Xây dựng nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km 0+619,5 - Km 787,7 – Công trình: Đường Nguyễn Tất Thành (Nối dài).

- Xây dựng và thực hiện thi công công trình: Đoàn viên thanh niên Công ty cổ phần 504 phối hợp với BCH công trường để tổ chức thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế đã được Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát chấp nhận. Trong quá trình thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và đảm bảo an toàn tuyệt đối trên công trường. Đến nay, đoàn viên thanh niên Công ty cổ phần 504 đã hoàn thiện xong phần việc phần lắp đặt cống ngang D60&800 và gia cố mương xây có tấm đan giáp khu dân cư tại Gói thầu số 5 đảm bảo được tiến độ và công việc thi công tại công trình.

- Ngoài ra, BCH Đoàn thanh niên còn vận động, khuyến khích mỗi đoàn viên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ: tự đăng ký, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, kiến thức chính trị, kinh tế, pháp luật, kỹ năng xã hội. 

5 Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng:
+ Công tác xây dựng Đoàn:

- Do điều kiện khách quan, một số đồng chí ĐVTN và Ủy viên BCH chuyển công tác. Để dễ dàng tập trung thanh niên trong các hoạt động phong trào, BTV Đoàn thanh niên đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của BTV Đảng ủy về việc sáp nhập Chi đoàn Vươn Lên vào sinh hoạt chung với Chi đoàn Đoàn Kết.

- Nâng cao tinh thần đoàn kết, trình độ lý luận chính trị, rèn luyện lối sống lành mạnh phấn đấu trở thành công dân tốt, người cán bộ gương mẫu, có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường quản lý bồi dưỡng, vận động đoàn viên tham gia công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn.

- Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Chi đoàn phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; Duy trì nề nếp sinh hoạt BCH Đoàn cơ sở một quý họp một lần, các Chi đoàn mỗi tháng họp một lần,

- Vận động 100% ĐVTN tham gia tích cực các hoạt động VHVN –TDTT do Đoàn cấp trên phát động tổ chức;

- Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ Cán bộ Đoàn cơ sở và các Chi đoàn thông qua các lớp tập huấn hàng năm, do Đoàn cấp trên tổ chức.

  + Công tác xây dựng Đảng:

  - Tổ chức cho đoàn viên trong Công ty tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ lý luận chính trị.

- Đoàn thanh niên Công ty cổ phần 504 đã thông qua hoạt động thực tiễn, chương trình rèn luyện Đoàn viên, phân loại Đoàn viên, để giới thiệu cho Đảng những Đoàn viên ưu tú. Đoàn viên ưu tú phải phát huy tính Đảng và gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, phải thật sự là đội ngũ kế thừa của Đảng.

- Trong nhiệm kỳ qua, BCH Đoàn cơ sở đã giới thiệu đoàn viên ưu tú lên Đảng ủy Công ty để tham gia học lớp bồi dưỡng Đối tượng Đảng 18 đoàn viên, đã kết nạp Đảng 07 đồng chí, chuyển Đảng chính thức 07 đồng chí.

- Hiện nay Đoàn thanh niên Công ty cổ phần 504 có tổng số 06 đồng chí Đảng viên đang tham gia sinh hoạt đoàn.

III. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI:

Trong nhiệm kỳ qua hoạt động của Chi đoàn đã đạt được những kết quả nhất định. Những thành quả đó phần lớn là nhờ sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty và Đoàn TN Tổng Công ty XD CTGT 5; Tuy nhiên, do điều kiện khách quan một số đồng chí ĐVTN và UV BCH chuyển công tác; Bên cạnh đó, do yêu cầu công việc đòi hỏi các đoàn viên TN thường xuyên công tác xa đặc biệt là các ĐVTN thuộc các Đội công trình, thời gian chủ yếu tập trung cho công tác chuyên môn nên quỹ thời gian để tham gia các hoạt động Đoàn còn hạn chế cho nên hoạt động của ĐTN có những mặt hạn chế thiếu sót sau:

- Chế độ sinh hoạt Đoàn, họp BCH định kỳ thực hiện chưa nghiêm túc. Thời gian sinh hoạt và hoạt động đoàn còn hạn chế, chương trình sinh hoạt chưa đa dạng, phong phú còn đơn điệu do vậy chưa tạo sức hút mạnh mẽ đối với các đoàn viên thanh niên.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn còn bị động.

- Có tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao do Đoàn cấp trên cũng như các Đoàn thể khác tổ chức nhưng kết quả đạt được chưa cao, chưa xứng đáng với tiềm năng của ĐVTN Công ty.

- Hoạt động phong trào Đoàn còn phụ thuộc, chủ yếu tham gia các hoạt động do Công đoàn CS và Đoàn Tổng Công ty XDCTGT 5 tổ chức. Bên cạnh đó, các ĐVTN thuộc các Đội công trình công tác tại các công trường xa nên không tập hợp được trong các buổi sinh hoạt Đoàn.

- BCH Đoàn cơ sở đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn có một số hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn.

 IV.  NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Từ thực tiễn công tác Đoàn trong thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

- Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức của Đoàn; không ngừng học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn cấp trên.

- Làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Công ty và Đoàn Tổng Công ty XD CTGT5 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn.

- Tổ chức sinh hoạt đoàn định kỳ hàng tháng, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh niên, biết khơi dậy lòng nhiệt tình và phát huy năng lực, sở trường của từng ĐVTN nhằm tạo chuyển biến tích cực của Đoàn trong thời gian đến.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của BCH, chú trọng công tác sơ tổng kết, công tác kiểm tra rút kinh nghiệm, phát huy tính chủ động lãnh đạo trong BCH.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN & PHONG TRÀO THANH NIÊN
ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN 504
NHIỆM KỲ VII (2012 – 2014)

Đại hội Đoàn cơ sở Công ty cổ phần 504 nhiệm kỳ VII (2012 – 2014) xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, cụ thể như sau:

- Tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, động viên ĐVTN tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao giác ngộ chính trị, phẩm chất của người đoàn viên;

- Xung kích đi đầu trên mọi mặt hoạt động của Công ty, từng ĐVTN phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch SXKD mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần 504 đề ra. Tham gia hiệu quả vào các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động và tổ chức.

Để đạt được những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong nhiệm kỳ 2012 – 2014 mỗi ĐVTN cần phấn đấu thực hiện những nội dung chủ yếu sau: 

 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:

- Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức phẩm chất cách mạng cho đoàn viên. Tăng cường tổ chức cho đoàn viên tham gia các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ lý luận chính trị, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện sinh hoạt của Đoàn. Qua đó, xây dựng ý thức trách nhiệm của người đoàn viên đối với nhiệm vụ chung của Công ty.

- Tiếp tục cho ĐVTN học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn.

- Phấn đấu 100% ĐVTN được tham gia thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, qui chế của Công ty.

- Giáo dục đạo đức cách mạng và lối sống văn hoá cho ĐVTN, góp phần hình thành một thế hệ trẻ nhân ái, trung thực hết lòng vì lợi ích chung của tập thể . Tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN về việc tham gia bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá của mỗi địa phương, dân tộc

- Phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể do Công ty tổ chức nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 3/2, 26/3, 30/4, 19/5, 27/7, 2/9, 22/12 …

- Tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, các cuộc thi do Đoàn TN Tổng Công ty XD CTGT 5 tổ chức.

 2. Thực hiện phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”:

- Động viên, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ văn hóa, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, biểu dương những đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập.

- Vận động đoàn viên tham gia hoạt động tình nguyện sẵn sàng đảm nhận những công việc khó khăn phức tạp, giải quyết những công việc đột xuất, cần thiết như: phòng chống bão lụt, an toàn lao động, giải quyết sự cố bất thường trong công tác.

- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ, hỗ trợ những CB.CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh liệt sỹ trong các hoạt động: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”…

- Kết hợp với các tổ chức Đoàn thể tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên ý thức chấp hành Pháp luật, nội quy, quy chế của Công ty, tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ quan và nơi cư trú.

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện trên các lĩnh vực: sản xuất, môi trường, Đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo…

- Tiếp tục triển khai trong ĐVTN và thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội; vận động ĐTVT tham gia thực hiện Luật ATGT;

- Đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thông, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống mọi âm mưu "chống phá cách mạng" của các thế lực thù địch.

- Thường xuyên tổ chức giao lưu với các Đoàn thanh niên ở địa phương.

 3. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng:

* Công tác xây dựng Đoàn:

- Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Chi đoàn phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; Duy trì nề nếp sinh hoạt BCH Đoàn cơ sở một quý họp một lần, các Chi đoàn mỗi tháng họp một lần,

- Kịp thời củng cố kiện toàn tổ chức Đoàn ở các đơn vị trực thuộc, phù hợp với mô hình tổ chức của Công ty. Thành lập thêm các Chi đoàn trực thuộc khi có đủ điều kiện và đúng theo quy định;

- Vận động 100% ĐVTN tham gia tích cực các hoạt động VHVN –TDTT do Đoàn cấp trên phát động tổ chức;

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả 100% ĐVTN đăng ký chương trình "rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới"; thực hiện tốt quy chế khen thưởng của Đoàn, nghiêm túc trong việc bình xét phân loại đoàn viên, xếp loại Chi đoàn hàng năm theo chỉ tiêu:

+ Phấn đấu trên 70% đoàn viên xếp loại xuất sắc, và trên 30% đoàn viên đạt loại khá, không có đoàn viên trung bình, yếu kém;

+ 100% các Chi đoàn đạt vững mạnh;

+ Đoàn cơ sở Công ty hàng năm đạt cơ sở Đoàn vững mạnh.

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đoàn viên thanh niên ở các Chi đoàn trực thuộc, làm tốt công tác đoàn vụ, phát thẻ đoàn viên và trưởng thành Đoàn cho các đoàn viên lớn tuổi theo đúng quy định;

- Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ Cán bộ Đoàn cơ sở và các Chi đoàn thông qua các lớp tập huấn hàng năm, do Đoàn cấp trên tổ chức.

* Công tác tham gia xây dựng Đảng:

- Tham mưu với cấp ủy Đảng tạo điều kiện tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho ĐVTN được tham gia đầy đủ;

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, phấn đấu hàng năm giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng đạt tỷ lệ 20% so với tổng số đoàn viên, trong đó ít nhất 80% được kết nạp Đảng; Tổ chức sinh hoạt Đoàn góp ý xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

 BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy và sự giúp đỡ của lãnh đạo Công ty, tăng cường kết hợp với Công đoàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn trên mọi lĩnh vực công tác.

- Phát huy tính tích cực, tinh thần trách nhiệm của các đoàn viên khơi dậy lòng nhiệt tình, sự năng động, sáng tạo của ĐVTN.

- Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy tính chủ động lãnh đạo trong BCH, công tác thi đua khen thưởng kịp thời.

  Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, toàn thể ĐVTN Công ty cổ phần 504 hãy phát huy vai trò xung kích, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên, đem hết sự nhiệt tình, trí sáng tạo của tuổi trẻ để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công ty CP 504 đề ra.

Đoàn cơ sở Công ty cổ phần 504 xin hứa với Đảng ủy – HĐQT – Ban Giám đốc sẽ tập trung củng cố, xây dựng Đoàn vững mạnh, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và của Ngành GTVT trong nhiệm kỳ tới.CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty XDCTGT5-CTCP tại Công ty CP 504

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần 504

BÀI HÁT VỀ 504
 504 vững mãi niềm tin
 504 vươn tới
 những tầm caoo
 Hát về 504
 Phá đá
 
Trang chủ   Sơ đồ website   Liên hệ
Công ty Cổ phần 504. 57 Nguyễn Thị Định - TP Quy Nhơn. Tel: 0563.646.019. Fax: 0563.646.092
Bản quyền © Công ty Cổ phần 504. Designed by SongHanh Ltd.