TRANG CHỦ   SƠ ĐỒ WEBSITE   LIÊN HỆ 
       Giới thiệu chung
       Thành tích & Danh hiệu
       Hệ thống tổ chức
       Đảng & Đoàn thể
       Các đơn vị thành viên


Số lượt truy cập:

  GIỚI THIỆU >> Đảng & Đoàn thể
Đảng bộ
24/7/2017 10:10:08 AM

Đảng bộ Công ty cổ phần 504 trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5.

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

           * Ban chấp hành Đảng ủy gồm:

- Nguyễn Mai Hùng : Bí thư Đảng ủy

- Nguyễn Trọng Tuấn : Phó bí thư Đảng ủy

- Lê Thị Tú Huề : Ủy viên thường vụ

- Vương Thế Đồng: Đảng ủy viên

- Phan Đình Minh: Đảng ủy viên

- Nguyễn Chí Thành: Đảng ủy viên

- Võ Kế Thọ: Đảng ủy viên

            * Ban thường vụ gồm 03 đồng chí:

- Nguyễn Mai Hùng : Bí thư Đảng ủy

- Nguyễn Trọng Tuấn : Phó bí thư Đảng ủy

- Lê Thị Tú Huề : Ủy viên thường vụ

           * Đảng ủy Công ty cổ phần 504 hiện có 03 chi bộ trực thuộc gồm:

- Chi bộ văn phòng Công ty.

- Chi bộ Vạn Mỹ.

- Chi bộ Công ty 4.2

            * Tổng số đảng viên: 44 đồng chí

       

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ:

 Phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, tham gia phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông hàng năm và Nghị quyết HĐQT đề ra. Gắn phát triển kinh tế với việc thực hiện tốt các vấn đề xã hội, ổn định việc làm, cải thiện đời sống, thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước. Giữ vững trật tự xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

 I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD:

Đảng ủy lãnh đạo, tham gia lãnh đạo doanh nghiệp, thực hiện đúng “Điều lệ tổ chức và hoạt động” của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm với các biện pháp sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên cơ sở  tận dụng cơ hội để phát triển cả về quy mô và chất lượng; Đồng thời khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật hiện có và tiếp tục đầu tư trong thời gian đến. Sử dụng hợp lý vốn và lao động; Nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình.

2. Thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật trong sản xuất kinh doanh; Chú trọng công tác bảo vệ môi trường sinh thái, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Đảm bảo các nghĩa vụ đối với Nhà nước và việc làm, đời sống, quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, ức hiếp quần chúng và các hành vi tiêu cực khác.

3. Phát huy truyền thống đoàn kết trong Đảng bộ và doanh nghiệp; Giữ vững kỷ cương phép nước. Giải quyết kịp thời có hiệu quả những kiến nghị, thắc mắc; đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lợi ích chính đáng của tập thể và cá nhân người lao động (nếu có).

4. Đảm bảo an ninh Quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi doanh nghiệp; Hàng năm, thực hiện đăng ký thi đua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và lập kế hoạch bảo vệ an ninh tổ quốc. Tiếp tục tăng cường xây dựng đội ngũ chuyên trách, được trang bị phương tiện hỗ trợ cần thiết. Thực hiện tốt nghĩa vụ quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục người lao động nghiêm túc thực hiện quy định về an toàn giao thông; đấu tranh ngăn ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào doanh nghiệp và từng gia đình.

 II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Đảng; Phổ biến pháp luật, phổ biến tài liệu sinh hoạt nội bộ đến đúng đối tượng theo yêu cầu của từng văn bản và hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5. Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

- Quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tổng kết cuộc vận động vào ngày 03/2/2011. Nắm chắc mọi diễn biến về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; qua đó kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh khắc phục các biểu hiện lệch lạc, sai trái, chia rẽ bè phái, mất đoàn kết nội bộ, tham nhũng lãng phí và các tiêu cực khác.

- Lãnh đạo việc thực hiện “Quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động” mà Giám đốc đã ban hành.

2. Công tác tổ chức, cán bộ - Bảo vệ chính trị nội bộ:

- Đảng ủy tham gia với HĐQT, Ban giám đốc về công tác tổ chức, cán bộ theo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ và những quy định khác.

- Thực hiện đầy đủ việc sơ, tổng kết định kỳ công tác xây dựng Đảng, sơ tổng kết chuyên đề theo yêu cầu của Đảng ủy Tổng Công ty XDCTGT5. Hàng năm đăng ký xây dựng “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

- Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên (kết nạp từ 5-10 đảng viên). Duy trì nề nếp và chất lượng sinh hoạt thường kỳ của Đảng ủy, Đảng bộ, UBKT, Chi ủy và chi bộ trực thuộc theo Điều lệ Đảng. Trong sinh hoạt luôn thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình, phê bình. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy định 76/QĐ-TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị “Về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú”.

- Phấn đấu hàng năm đạt tiêu chuẩn “Tổ chức Cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý tài liệu mật, quản lý cán bộ đảng viên, hồ sơ đảng viên, công tác phát triển đảng viên, thực hiện đúng Quy định số 57/QĐ/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị.

 3. Công tác kiểm tra:

- Hoạt động theo “Quy chế làm việc” của UBKT Đảng ủy Công ty đã ban hành.

- Hàng năm tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục tổ chức khảo sát đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp, xây dựng đăng ký chương trình và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cho năm sau; vận dụng thực hiện các hướng dẫn số 03/HD-KTTW, số 04/HD-KTTW, số 05/HD-KTTW, số 06/HD-KTTW ngày 25/7/2007 của UBKT TW và các văn bản khác thuộc lĩnh vực kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ, chi bộ. Thực hiện việc đánh gía chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm và khảo sát đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng định kỳ hoặc khi có dấu hiệu vi phạm.

- Tham mưu trong công tác thẩm tra, xác minh lý lịch để phục vụ trong công tác phát triển đảng viên. Kịp thời xác minh giải quyết hoặc đề nghị giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Đảng bộ. Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong doanh nghiệp theo sự chỉ đạo của Đảng ủy. Nghiêm khắc xử lý, đề nghị xử lý đúng nguyên tắc những cán bộ, đảng viên vi phạm phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo đầy đủ theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty và yêu cầu hướng dẫn của UBKT Đảng ủy Tổng công ty XDCTGT 5.

 III. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ VÀ XÃ HỘI

1. Lãnh đạo công tác đoàn thể:

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là các tổ chức công đoàn cơ sở, hoạt động và tham gia quản lý doanh nghiệp theo pháp luật, Điều lệ, quy chế tổ chức mình và quy chế phối hợp đã ban hành.

- Hàng năm BCH Công đoàn cơ sở tham gia phối hợp với Ban giám đốc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị người lao động; phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch năm và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

- Tuyên truyền, phổ biến đến người lao động những Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, theo yêu cầu của từng văn bản và hướng dẫn của cấp trên.Vận động người lao động tham gia giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động theo pháp luật, theo Quy chế dân chủ của Công ty và các quy chế, quy định khác. Tích cực đấu tranh, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, lãng phí, gian lận thương mại và các tiêu cực xã hội khác.

- Công đoàn cơ sở tham gia công tác xây dựng Đảng; góp ý đảng viên, tổ chức Đảng theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty; giới thiệu những đoàn viên ưu tú để tổ chức Đảng xem xét có hướng bồi dưỡng, phát triển Đảng.

- Phấn đấu hàng năm đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh” 

2. Công tác xã hội:

- Tiếp tục vận động người lao động làm tròn nghĩa vụ công dân tại địa phương nơi cư trú; thực hiện tốt các chính sách, quy định về an toàn giao thông, về dân số kế hoạch hóa gia đình.

- Thực hiện đầy đủ thỏa ước Lao động tập thể, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.

 

 

 

 CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty XDCTGT5-CTCP tại Công ty CP 504

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần 504

BÀI HÁT VỀ 504
 504 vững mãi niềm tin
 504 vươn tới
 những tầm caoo
 Hát về 504
 Phá đá
 
Trang chủ   Sơ đồ website   Liên hệ
Công ty Cổ phần 504. 57 Nguyễn Thị Định - TP Quy Nhơn. Tel: 0563.646.019. Fax: 0563.646.092
Bản quyền © Công ty Cổ phần 504. Designed by SongHanh Ltd.